Krónika

"Anyám, az álmok nem hazudnak"
Petőfi emléktábla a Városháza főhomlokzatán

Hetven évvel ezelőtt az 1848. március 15-iki forradalmi események megünneplésére készült a város. A forradalom és szabadságharc centenáriumi rendezvényei országszerte nagy hangsúlyt kaptak, így Kecskeméten is. Petőfi Sándor emlékének megörökítését is ekkor látták aktuálisnak, ennek köszönhetően került a városháza épületének főhomlokzatára a ma is látható emléktábla.

1848. március 15-e 100. évfordulóján készítette ezt az emléktáblát Kecskemét demokráciában megújhodott népe Petőfi Sándornak, a magyar népi forradalom költőjének emlékezetére.  Ennek a városnak  a falai között volt kisdiák, vándorszínész, színlaposztó, kollégiumi diákok, Jókai barátja, itt írta és segített kinyomtatni több feledhetetlen költeményét, köztük a "Jövendölés"-t, amelynek szavai beteljesedtek: "Anyám az álmok nem hazudnak; Takarjon bár a szemfödél: Dicső neve költő fiadnak, Anyám, soká, örökkön él"             Az "ideológiai megalapozottság" nyilvánvaló: a népi és forradalmi költő a hatalom számára fontos és vállalható, a sokezres tömeg előtt a szónokok Petőfiről, mint a demokratikus Magyarország előhírnökéről szóltak. Petőfi emlékének megörökítése azonban méltó és megérdemelt; korábban csak két emléktábla jelezte a kisdiák és a vándorszínész  kecskeméti tartózkodásait. Az ünnepségen a Respublica című verse hangzott el, az emléktábla szövege azonban azt a költeményt idézte, amelyet  a forradalom előtt öt évvel ‒ 175 esztendeje ‒ Kecskeméten írt és keltezett.            

1843 január közepén Petőfi  mint vándorszínész érkezett  városunkba  a Szabó-Szákfy féle társulattal Székesfehérvárról. Néhány költeménye ekkor már megjelent az Athenaeum című folyóiratban, de mint barátjának, Szeberényi Lajosnak írta 1843. március 5-én, színésztársai sem hiszik el, hogy ezeknek ő a szerzője. "Egyébiránt nem sokat törődöm velük, akik többnyire asini ad lyram (szamarak a költészethez)". Ehhez a levélhez mellékelte közlésre a Jövendölés című verset is.            

Kecskeméten legközelebbi barátai közé tartozott Jókai Mór és Ács Károly költő, velük közös kötet kiadását  tervezték. Hogy a cenzor engedélyét könnyebben elnyerhessék, az összeállításban helyet kapott egy ártatlannak gondolt vers: a Disznótorban. A kecskeméti piarista cenzor azonban éppen ezen botránkozott meg és nem adott engedélyt a kiadásra: "hogy az ég gömböc legyen és mi abban töltelékek?"            

1843 márciusában Petőfi Kecskeméten írta több ismert versét (pl. Az első dal, Jön az ősz, Kakasszóra hajnal ébred, Lopott ló, Emlény, Víz és bor, Én).  A Jövendölés részletének emléktáblán való megörökítése jó választás volt. Petőfi a közel három hónapos kecskeméti tartózkodás idején már elindult a siker és a hírnév útján, de még nem volt biztos abban, hogy a kétféle szent elhivatottság ‒ a színészet és a költészet ‒ közül melyiket választja. A vers záró sorai ‒ Anyám, az álmok nem hazudnak ‒ már egyértelműen a költői elhivatottságról tanúskodnak.                                                                                  

Székelyné Kőrösi Ilona

Vissza

Kecskemét címerének története

 Az 1945 utáni évtizedek nem kedveztek sem a heraldika tudományának, sem a mindennapi heraldikai gyakorlatnak. Ebben az időszakban számos régi és szép, történelmi városcímer használata szűnt meg. Az 1970-es években sorra születtek a szocialista jelképekkel ellátott új városcímerek.

Kecskemét város címere azon kivételek közé tartozik, amely — némi fentről erőszakolt módosítással — túlélte ezeket az évtizedeket is. A címert a legújabb és egyben legkorszerűbb magyar heraldikai összefoglaló munka is számon tartja: „Kecskemét kecskéje olyan típusú címerkép, amely összefüggésben van a tulajdonos (jelen esetben a város) nevével, azt mintegy elbeszéli. Ezért beszélő vagy névcímernek mondjuk".

A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé, hogy e dolgozatban a város nevével és néveredetével kapcsolatos — többnyire bizonytalan — elméletekkel is foglalkozzunk, annyi azonban bizonyos, hogy a városnak lehetett valami köze a kecskéhez — konkrét vagy átvitt értelemben — hiszen nem lehet véletlen, hogy a városnév mellett a városcímerbe is igen korán belekerült. Magáról a kecske címerképet alkalmazó kecskeméti címerről elmondható: egyike a magyar heraldikai gyakorlat legsikerültebb és évszázadok során kialakult történelmi városcímereinek, beszélő címei; amely kialakulása kezdetén mindenképpen vallási motívumhoz köthető, és ebből fejlődött ki hosszú idő során a ma is használatban levő címerkép.

Tovább

Kecskemét címerei

XIV. század

XIV. század

1554.

1554.

1591.

1591.

1646.

1646.

1666.

1666.

1848.

1848.

1974.

1974.

1991.

1991.